Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 09 maart 2020


ALGEMENE VOORWAARDEN FAJAHWORKS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline diensten, werkzaamheden, offertes en/of overeenkomsten tussen FAJAHWORKS en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Optie
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een boeking van FAJAHWORKS artiest op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen een eerste recht heeft om FAJAHWORKS/artiest te boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e‐mail op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

2. Opdrachten
Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst geldend vanaf het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft aan FAJAHWORKS. Het akkoord kan opdrachtgever te kennen geven per mail, whatsapp, sms of post.
De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan FAJAHWORKS ter kennis zijn gebracht.
Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door FAJAHWORKS zijn bevestigd en daarbij door Opdrachtgever voor akkoord zijn getekend en per mail zijn verzonden naar FAJAHWORKS.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3. Boeking in het buitenland
FAJAHWORKS behoudt zich het recht voor om een eventueel boeking in het buitenland voorrang te geven boven een reeds geboekte boeking. Dit recht kan door FAJAHWORKS slechts worden uitgeoefend nadat door FAJAHWORKS tijdig is gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten. FAJAHWORKS zal opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e‐mail van op de hoogte brengen en gezamenlijk met opdrachtgever het alternatief bespreken. Indien een boeking in het buitenland korter dan 8 weken voor de boeking voor opdrachtgever wordt geboekt, is voormeld recht niet van toepassing.

4. Betalingsvoorwaarden
Facturen ter zake van door FAJAHWORKS aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van FAJAHWORKS voor de aanvang van de boeking. Indien de betaling niet voor de boeking is voldaan, behoudt FAJAHWORKS zich het recht de boeking te afgelasten, waarbij de betalingsverplichting blijft bij Opdrachtgever.
Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan FAJAHWORKS is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 10% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.
In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan FAJAHWORKS komen alle daardoor aan FAJAHWORKS veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan FAJAHWORKS zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van FAJAHWORKS worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

5. Garanties en verplichtingen
Contacten tussen opdrachtgever en artiest dienen niet gebruikt te worden ten behoeve van vervolgopdrachten zonder tussenkomst van FAJAHWORKS.
FAJAHWORKS/artiest verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
FAJAHWORKS aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
Indien FAJAHWORKS/artiest op weg naar een boeking oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. FAJAHWORKS zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
Mocht door overmacht een artiest van FAJAHWORKS niet kunnen optreden, dan zal FAJAHWORKS u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. FAJAHWORKS zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. FAJAHWORKS zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.
Indien FAJAHWORKS krachtens voorgaande artikelleden aansprakelijk is jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat FAJAHWORKS aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. FAJAHWORKS is niet aansprakelijk voor druk‐ schrijf‐ en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van FAJAHWORKS als bindend.

6. Overmacht
Indien een boeking niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan FAJAHWORKS uitbetalen.
Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan FAJAHWORKS van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

7. Aansprakelijkheid
De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
FAJAHWORKS aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van derden indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van huurder met betrekking tot de gehuurde apparatuur. Bij verhuur is FAJAHWORKS nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door diensten van bedienend personeel ter beschikking gesteld door FAJAHWORKS, behalve in geval van door opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld van FAJAHWORKS. In geen geval zal de aansprakelijkheid van FAJAHWORKS verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur en eventueel bedienend personeel. FAJAHWORKS is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheel ten laste van de opdrachtgever, opdrachtgever is dus aansprakelijk voor schade aan apparatuur.
Gedurende de tijd dat de gehuurde apparatuur is ondergebracht bij opdrachtgever is deze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gehuurde apparatuur of door inbeslagname ervan.

8. Schadevergoeding
Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van FAJAHWORKS zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. FAJAHWORKS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien FAJAHWORKS geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

9. Recht van reclame
De opdrachtgever mag alleen de door ons aangeleverde foto’s en logo’s gebruiken voor reclame uitingen/promoties. Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na afloop van de boeking per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.

10. Intellectueel eigendom
FAJAHWORKS behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar krachtens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Partijen kunnen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat de wederpartij bepaalde krachtens intellectueel eigendom beschermde (digitale) materialen van FAJAHWORKS, van welke aard dan ook, mag gebruiken voor de ter zake uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en omschreven doeleinden en voor de daarbij aangegeven duur.
Indien de wederpartij de in lid 1 bedoelde materialen gebruikt in strijd met de wet en/of een met FAJAHWORKS gesloten schriftelijke overeenkomst, is de Wederpartij aan FAJAHWORKS een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding plaatsvindt, waarbij een gedeelte van een dag als volledige dag wordt aangemerkt. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de wederpartij niet van haar overige verplichtingen die uit de eventuele overeenkomst met FAJAHWORKS voortvloeit. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van FAJAHWORKS onverlet om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.

11. Portretrecht
Indien een bedrijf of organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de navolgende rechthebbende over gaat tot publicatie van beeldmateriaal van of met Fajah Lourens, stemt het bedrijf/de organisatie met de mogelijkheid in dat het bedrijf/de organisatie een factuur ontvangt voor de periode dat zij gebruik maakt van het portretrecht van Fajah Lourens.
Indien een bedrijf of organisatie geen contract voor samenwerking heeft afgesloten bij Fajahworks, maar wel de portretrecht van F.Lourens gebruikt, zal Fajahworks het betreffende bedrijf/organisatie dagelijks € 3.000,- ex. btw in rekening brengen totdat het betreffende bedrijf/organisatie stopt met het onrechtmatig gebruik maken van het portretrecht van F. Lourens.

12. Aanwezigheidsduur FAJAHWORKS
In de gage inbegrepen zijn de afgesproken showtijden van FAJAHWORKS met voorafgaand de berekende opbouwtijd. Voor elk uur extra en/of buiten deze tijdsperiode zal bovenop de standaardgage een meerprijs van €. 30,‐ per uur per aanwezig personeelslid van FAJAHWORKS worden berekend tenzij anders schriftelijk of per e‐mail overeengekomen. Voor elk uur extra en/of buiten deze tijdsperiode zal bovenop de standaardgage een meerprijs van €1.750,‐ ex btw per uur per aanwezig artiest van FAJAHWORKS worden berekend tenzij anders schriftelijk of per e‐mail overeengekomen.

13. Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van FAJAHWORKS, artiesten van FAJAHWORKS, crew en andere begeleiders. Werkplek FAJAHWORKS en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van FAJAHWORKS.

14. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst
FAJAHWORKS, artiest en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

15. Annuleringsvoorwaarden
Indien de Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd na het ondertekenen van het contract. Na deze 14 dagen is annulering niet mogelijk.

16.Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam.